Janicke 2016-08-21 17:39:51

Rollebeskrivelser

Arbeidsutvalg: 

Styrets leder, styrets nestleder, styremedlem økonomi, styremedlem administrasjon, styremedlem anlegg, styremedlem barneidrett og styremedlem arrangement. 

Valgte ledere for undergruppene: Leder fotball, leder håndball, leder bueskyttere og eventuelt leder volleyball. 

Se organisering under grupper og komitéer.

 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad. 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes på grunnlag av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme avgjørende. 

 

Styrets arbeid: 

Leder har den daglige ledelse av laget. Leder eller styremedlem økonomi skal anvise alle utbetalinger. Leder skal videre lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. 

Leder skal påse at valg, adresseendringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. 

Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

Styremedlem økonomi er ansvarlig for at lagets regnskaper og medlemsregister blir ført. Lagets midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leder eller leder økonomi sin underskrift.

Styremedlem anlegg skal være ansvarlig for anlegg, vedlikehold og driften av dette ihht vedtatte planer og budsjett. Styremedlem anlegg er ansvarlig for opprette støttefunksjoner etter behov.

Styremedlem arrangement skal være ansvarlig for å koordinere dugnader, kioskdrift, lotterier, årsfest og evt andre tilstelninger. Styremedlem arrangement er ansvarlig for å opprette støttefunksjoner etter behov. Styremedlem arrangement er ansvarlig for å opprette en beskrivelse for hvert enkelt arrangement og dugnad slik at alle til enhver tid vet hva som skal til av arbeidsinnsats, utstyr, penger og folk.

Revisorene skal revidere regnskapene etter god regnskapsskikk. 

Daglig leder har ansvaret for å skrive referat fra alle møter i styret, og som legges ut på nettsidene om innholdet er av offentlig interesse og uten sensitivt innhold.

 

Gruppene 

Laget organiseres i grupper. Disse ledes av en person som velges på årsmøtet. 

 

Håndball:

 • Leder – har i tillegg til hovedansvaret for gruppen, ansvaret for yngres opp til 16 år.
 • Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år opp til senior.
 • Webansvarlig
 • Materialforvalter
 • Turnerings- og cupansvarlig
 • Økonomiansvarlig
 • Kamp- og dommeransvarlig 
 • Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk etc)

 

Fotball:

 • Leder – har i tillegg til hoveansvaret også ansvaret for yngres opp til 16 år.
 • Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år og opp til senior.
 • Webansvarlig
 • Materialforvalter
 • Økonomiansvarlig
 • Kamp-, bane- og dommeransvarlig
 • Arrangementsansvarlig (dugnad, kiosk, etc)

 

Bueskyting:

 • Leder
 • Arrangementsansvarlig
 • Anleggsansvarlig
 • Webansvarlig

Gruppeleder er ansvarlig for å innkalle til møte etter behov eller når styret forlanger det, samt opprette støttefunksjoner til gruppen ved behov.

Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Gruppene skal behandle alle faglige saker som gjelder den enkelte gruppes idrettsgren. 
Det skal gjøres framlegg for styret om arrangement i gruppenes regi, og gruppene skal selv stå for den tekniske gjennomføringen av disse. 

Hver gruppe skal ha egne instrukser og årsplan. Disse skal ikke komme i konflikt med styrets retningslinjer. Gruppenes instrukser og årsplan skal godkjennes av styret. 

I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppene, handler de selvstendig.

Gruppene skal sørge for å få fram sine utøvere til kamper, stevner m.v. om nødvendig, fungere som uttakningskomite og sende rapport med videre til styret.
Gruppene legger fram for årsmøtet melding om sin virksomhet, herunder sportslige prestasjoner. 

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget. 

Gruppene har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret, ved leder og nestleder.

 

Komiteene 

Arrangementskomite

Arrangementskomiteen ledes av leder arrangement som sitter i hovedstyret. Arrangementskomitéen skal bestå av minimum 2 personer fra fotball, 2 personer fra håndball og 1 person fra bueskyting. Leder arrangement star fritt til å knytte til seg flere personer ved behov.

Sponsorkomite

Sponsorkomite ledes av leder økonomi. Sponsorkomitéen skal bestå av minimum en fra fotball og en person fra håndball.

Anleggskomite

Anleggskomite ledes av leder anlegg. Anleggskomitéen skal bestå av minimum en person fra fotball, en person fra håndball og en person fra bueskyting.

Gruppelederne har ansvaret for å fylle komiteene. 

Hver lagleder har ansvar for å utnevne en person fra sitt lag inn i komitearbeid. 

Alle komiteene skal være klare til sesongstart (1. mai for fotball og bueskyting, 10. august for håndball). 

Komiteene har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret ved leder og nestleder.

Valgkomité 

Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteen deltar på styremøter fra november, for samordning av framdrift til kommende årsmøte. 

 

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket