Skreiail 2016-08-21 17:39:51

Rollebeskrivelser

Arbeidsutvalg: 

AU: Styrets leder, nestleder, styremedlem økonomi, styremedlem anlegg og styremedlem marked. 

Valgte ledere for undergruppene: Leder fotball, leder håndball, leder bueskyting og leder volleyball. 

 

 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat / instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad. 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes på grunnlag av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme avgjørende. 

 

Styrets arbeid: 

Leder har den daglige ledelse av laget. Leder eller styremedlem økonomi skal anvise alle utbetalinger. Leder skal videre lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. 

Leder skal påse at valg, adresseendringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. 

Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

Styremedlem økonomi er ansvarlig for at lagets regnskaper og medlemsregister blir ført i samarbeid med daglig leder. 

Styremedlem anlegg skal være ansvarlig for anlegg, vedlikehold og driften av dette ihht vedtatte planer og budsjett. Styremedlem anlegg er ansvarlig for opprette støttefunksjoner etter behov.

Kontrollutvalget skal revidere regnskapene etter god regnskapsskikk i tillegg til å påse at styret har fulgt opp alle vedtak på årsmøte.

Daglig leder har ansvaret for å skrive protokoll fra alle møter i styret, og som legges ut på nettsidene om innholdet er av offentlig interesse og uten sensitivt innhold.

 

Gruppene 

Laget organiseres i grupper. Disse ledes av en person som velges på årsmøtet. 

 

Håndball:

 • Leder – har i tillegg til hovedansvaret for gruppen, ansvaret for yngres opp til 16 år.
 • Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år opp til senior.
 • Sekretær
 • Webansvarlig
 • Materialforvalter
 • Turnerings- og cupansvarlig
 • Dommer og fairplayansvarlig
 • Trenerveileder
 • Sportslig leder 
 • Arrangement/dugnadsansvarlig

 

Fotball:

 • Leder – har i tillegg til hoveansvaret også ansvaret for yngres opp til 16 år.
 • Nestleder – i tillegg til å være leders stedfortreder, har han/hun også ansvaret for 16 år og opp til senior.
 • Webansvarlig
 • FIKS - ansvarlig
 • Materialforvalter
 • Cupansvarlig
 • Trenerveileder
 • Ansvarlig baneoppsett
 • Dommeransvarlig
 • Arrangement/dugnadsansvarlig
 • Kvalitetsklubbansvarlig
 • Sportslig leder senior
 • Spillerutvikler

 

Bueskyting:

 • Leder
 • Nestleder
 • Arrangement/dugnadsansvarlig
 • Materialforvalter
 • Ungdomskontakt
 • Skyteleder
 • Anleggsansvarlig
 • Webansvarlig

Volleyball

 • Leder
 • Kamp/arrangement
 • Webansvarlig

Gruppeleder er ansvarlig for å innkalle til møte etter behov eller når styret forlanger det, samt opprette støttefunksjoner til gruppen ved behov.

Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Gruppene skal behandle alle faglige saker som gjelder den enkelte gruppes idrettsgren. 
Det skal gjøres framlegg for styret om arrangement i gruppenes regi, og gruppene skal selv stå for den tekniske gjennomføringen av disse. 

Hver gruppe skal ha egne instrukser og årsplan. Disse skal ikke komme i konflikt med styrets retningslinjer. Gruppenes instrukser og årsplan skal godkjennes av styret. 

I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppene, handler de selvstendig.

Gruppene skal sørge for å få fram sine utøvere til kamper, stevner m.v. om nødvendig, fungere som uttakningskomite og sende rapport med videre til styret.
Gruppene legger fram for årsmøtet melding om sin virksomhet, herunder sportslige prestasjoner. 

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget. 

Gruppene har ansvaret for å skrive referater og sende disse til hovedstyret, ved leder og nestleder.

 

Komiteene 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av leder og 2 medlemmer. Utvalget skal revidere klubbens regnskap samt påse at alle vedtak gjort på årsmøte blir fulgt opp av styret. Utvlaget skal ha tilgang på alle dokumenter de trenger.

Sponsorkomite

Sponsorkomite ledes av leder marked og har ansvaret for å følge opp avtaler med samarbeidspartnere og skaffe nye avtaler..

Anleggskomite

Anleggskomite ledes av leder anlegg. Komiteen har ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget.

Valgkomité 

Leder, 1 medlem og 1 varamedlem.
Valgkomiteen deltar på styremøter fra november, for samordning av framdrift til kommende årsmøte. 

 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket